Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Alles-Over-Hondentrimmen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn hier te raadplegen of te downloaden (zie onderaan de downloadknop).
 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Alles-Over-Hondentrimmen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alles-Over-Hondentrimmen ingeschakelde  tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Alles-Over-Hondentrimmen zijn vrijblijvend en Alles-Over-Hondentrimmen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Alles-Over-Hondentrimmen. Alles-Over-Hondentrimmen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Alles-Over-Hondentrimmen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief btw en verzendkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling van onze producten dient vóór verzending van de bestelling te geschieden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
  
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Alles-Over-Hondentrimmen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Alles-Over-Hondentrimmen.
 
Artikel 4. Levering en retournering
4.1 De door Alles-Over-Hondentrimmen geleverde producten aan bedrijven kunnen slechts worden geretourneerd indien sprake is van verkeerde of beschadigde levering, met in achtneming van gestelde in art. 8.1 van deze Voorwaarden. Bij levering aan particulieren geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Binnen dit termijn mag u het artikel bekijken, beoordelen. Controleer direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, om dit te melden. Dit kan door een mail te sturen naar Alles-Over-Hondentrimmen. Producten die overeenkomstig uw specificaties zijn aangepast kunnen niet worden geretourneerd. Van geretourneerde producten, overeenkomstig dit art. 4.1, wordt alleen de verkoopprijs van het product terugbetaald.
 
4.2 De door Alles-Over-Hondentrimmen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3 Verzending van bestellingen wordt uitgevoerd door bezorgpartners, in de meeste gevallen PostNL. De bestellingen worden verzameld en bij PostNL normaliter aangeboden op de maandag en donderdag. Als de maandag en donderdag op feest/vrije dagen vallen worden de bestellingen de dag daarna aangeboden bij PostNL. Alles-Over-Hondentrimmen is niet aansprakelijk voor vertragingen bij of niet-leveringen door PostNL of andere bezorgpartners.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Alles-Over-Hondentrimmen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Alles-Over-Hondentrimmen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
6.2 Alles-Over-Hondentrimmen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan uw bestelling beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Alles-Over-Hondentrimmen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via email en gemotiveerd kennis te geven.
 
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan uw bestelling beantwoorden, heeft Alles-Over-Hondentrimmen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Alles-Over-Hondentrimmen, dan wel tussen Alles-Over-Hondentrimmen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Alles-Over-Hondentrimmen, is Alles-Over-Hondentrimmen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Alles-Over-Hondentrimmen.
 
Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Alles-Over-Hondentrimmen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Alles-Over-Hondentrimmen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Alles-Over-Hondentrimmen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Alles-Over-Hondentrimmen bij uw bestelling opgave doet van een adres, is Alles-Over-Hondentrimmen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Alles-Over-Hondentrimmen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 
10.2 Wanneer door Alles-Over-Hondentrimmen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Alles-Over-Hondentrimmen deze Voorwaarden soepel toepast.
 
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Alles-Over-Hondentrimmen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Alles-Over-Hondentrimmen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
10.4 Alles-Over-Hondentrimmen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
11.2 Alles-Over-Hondentrimmen is een onderdeel van VDP group vof. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland en behandeld in het kantongebied van VDP group, Groenestraat 6 – 4014 MH Wadenoijen (Gld) – Tel. 0646 551 777, E-mail: Alles-Over-Hondentrimmen.